BOZP a PO

BOZP a PO​Komplexní zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany

Povinností každého zaměstnavatele je zabezpečit co nejlepší podmínky pro zajištění BOZP a PO pro své zaměstnance. Dle Zákoníku práce musí být v každé firmě tato oblast zabezpečena osobami odborně způsobilými (OZO) v prevenci rizik a v požární ochraně.

My Vám můžeme komplexně zajistit tyto služby v souladu s platnou právní legislativou.


Můžete si zvolit:

  • Celý komplex služeb BOZP a PO (zpracování veškeré dokumentace, pravidelné fyzické kontroly, školení vedoucích zaměstnanců, řešení pracovních úrazů ...). Perioda výkonu je odvislá od Vašeho přání či potřeb (týdenní, měsíční, čtvrtletní, pololetní až roční ).
  • Dílčí jednorázové služby BOZP a PO (audit BOZP a PO, který lze uplatnit rovněž jako veřejnou prověrku, zpracování osnov školení pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance, proškolení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, zhodnocení rizik a vypracování seznamu OOPP, zavedení dokumentace pro evidenci a registraci pracovních úrazů, zpracování ostatní dokumentace ...).

Dle Vašeho přání může být součástí této služby Revize vyhrazených zařízení (elektro, tlakové nádoby, zdvihací zařízení, ...) a Revize hasících přístrojů.

Kategorizace objektů a činností

Na Vaše přání jsme schopni zpracovat rovněž audit stávajícího PPN. Na základě tohoto auditu můžeme PPN přepracovat s cílem snížení nákladů nutných na zabezpečení požární prevence ve společnosti.