Certifikace

Zavedení a udržování systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Hlavní výhodou systému kvality, je­li funkčně zaveden a je­li neustále sledována a zlepšována jeho účinnost je:

 • ­stabilizace dosahované kvalitativní úrovně v čase i sortimentu výrobků a služeb
 • ­zvýšení důvěryhodnosti firmy v očích zákazníků a ostatních obchodních partnerů
 • ­řízené ovlivňování trendů a úrovně v jakosti výrobků a služeb a s tím souvisejících nákladů
 • ­dobrý základ a postupný krok pro přechod k vyšším formám řízení kvality
 • ­zlepšení komunikace a vztahů uvnitř společnosti, navázání partnerských vztahů se zákazníky idodavateli

Je-­li systém kvality certifikován nezávislou akreditovanou společností dle požadavků norem ISO 9001:2000, přistupují další výhody spočívající v:

 • ­usnadnění pronikání na evropské a světové trhy
 • ­usnadnění prokazování konformity výrobků s legislativními předpisy, platnými v tuzemsku i v zahraničí
 • ­významné ochraně výrobce či poskytovatele služeb z hlediska zákonné odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout spotřebiteli v souvislosti s používáním poskytovaného produktu

Zavedení a udržování environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2008

Norma EN ISO 14001 je normou environmentálního managementu. Zabývá se tedy procesy vedoucími k řízenému vztahu firmy k životnímu prostředí. Svou strukturou a formou je velmi podobná novelizované normě ČSN EN ISO 9001:2001.

Zavedení a zpracování dokumentace dle ISO 14001 včetně projektového řízení přináší:

 • ­bezkonfliktní postavení společnosti vůči orgánům státní správy na ochranu životního prostředí
 • ­zvýšení image společnosti
 • ­snížení nákladů vyplvajících z nedostatečné znalosti
 • ­zefektivnění rozvoje realizačních procesů společnosti

Zavedení a udržování systému bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008

Certifikace podle OHSAS 18001 pomáhá organizacím prokázat, že management společnosti s ohledem na výrobu nezapomíná též na bezpečnost práce a ochrany zdraví při všech svých činnostech. Cerifitikát je dokladem toho, že organizace systematicky napomáhá omezování všech rizik spojených s činnostmi, výrobky či službami , která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob. Tento systém má samoregulující mechanismus, dále trend zlepšujícího se systému, který dále pružně reaguje na všechny změny požadavků zákonů, norem. Je též již prokázán vztah k omezení nemocí z povolání důslednou analýzou rizik, minimalizace pracovních úrazů a pracovních nehod na pracovištích. Je plně kompatibilní se systémem jakosti dle ISO 9001:2000 a dále ISO 14001. Kompletací veškerých tří norem získá společnost integrovaný systém, který zajišťuje základní mechanismus pro trvalý bezproblémový rozvoj společnosti.


Zavedení a udržování systému ISMS ISO 27001:2005

V současné době se stává stále více populární ve společnostech zavádění systému managementu bezpečnosti informací (ISMS), který pomocí klíčových nástrojů zajišťuje bezpečnost informací v dané společnosti. Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) je tedy určen k ochraně informací a ke zvládání rizik, které tyto informace mohou potenciálně ohrožovat. Modelová norma, dle které je systém ISMS zaváděn, je norma ISO 27001:2005 (dosud nebyla harmonizována ČR). Tato norma poskytuje model pro zavedení efektivního systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v organizaci a je doplňována normu ISO 17799. Obě normy jsou propojeny, každá z nich však plní jinou úlohu. Norma ISO 17799 dává podrobný přehled bezpečnostních opatření, které mohou být vybrány při budování ISMS, norma ISO 27001 specifikuje požadavky na správné zavedené systému managementu. Certifikace ISMS je prováděna dle ISO 27001.


Zavedení a udržování systému dle GMP

Systém GMP (Good Manufakturing Practise) byl vytvořen Holandskou společností PDV (The Product Board Animal Feed). Jedná se o speciální normu založenou na principech norem ISO 9001:2000 a normy HACCP a je určena pro spediční a přepravní firmy jako pro dodavatele krmných směsí a jejich přísad. GMP je však částečně jinak strukturovaná, ale požadavky z těchto dvou systémů pokrývá. Na rozdíl od norem ISO neprochází certifikací, ale „pouze“ validací. Systém GMP je možné následovně certifikovat, což je tzv. oficiální ověření vystaveného systému řízení. Certifikaci provádí i naše společnosti, které mají s holandskou společností PDV uzavřenou určitou smlouvu pro GMP a certifikát vydává společnost PDV.


Zavedení a udržování ostatních norem ISO

V rámci výstavby systémů řízení poskytujeme nejkomplexnější služby v oblasti:

 • ­ QMS dle ČSN EN ISO 9001:2001, případně v rámci automobilového průmyslu dle ISO TS 16949
 • ­ QMS v oblasti potravinářské dle ISO 22000, zavádění systému HACCP
 • ­ QMS v oblasti krmivářské dle GMP 07, GMP 13, GMP+ B4.1, GMP+ B2 a další
 • ­ QMS v oblasti obchodu s krmivy dle GTP
 • ­ EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005
 • ­ EMS dle EMAS
 • ­ Komplexní ošetření podnikové ekologie dle legislativy ČR a EU
 • ­ Zajištění činnosti odborně způsobilé osoby dle § 44b zákona 254/2000 Sb.
 • ­ Zajištění činnosti odpadového hospodáře dle §15 zákona 185/20001 Sb.
 • ­ MBOZP dle specifikace OHSAS 18001:1999 v souladu s OHSAS 18002:1999 SMBOZP dle systému Bezpečný podnik
 • ­ SMBOZP dle ILO – OSH 2001

Komplexní služby v oblasti svařování

Inspekční činnost

 • technický dozor při svařování ocelových konstrukcí
 • přejímka svařovaných ocelových konstrukcí

(tyto služby jsou vhodné jak pro investory, tak jako jednorázové služby při subdodávkách)

Certifikační činnost

 • pomoc při získání Průkazu způsobilosti podle ČSN EN ISO 73 26 01 ­- Z 2
 • zavádění směrnic pro působení svářečského dozoru dle ČSN EN 729 ­ díl 2,3,4
 • pomoc při prověření způsobilosti oprávněné osoby pro svařování dle ČSN EN 719
 • pomoc při získání Velkého (i malého) průkazu způsobilosti podle DIN 18 800 ­ díl 7
 • pomoc při získání Průkazu způsobilosti podle DIN 6700

Image


Image


Image


Image