Ekologie

EkologiePoradenství v oblasti ekologie

 • Vypracování vstupního interního auditu, zda-li společnost plní veškeré povinnosti vyplývající z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č.254/2001 Sb.,o vodách, zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
 • Zřizování systému odpadového hospodářství (vytvoření optimálního systému separace, svozu odpadů a dodržování legislativních podmínek).
 • Poradenství v oblasti dodržování legislativy týkající se odpadového hospodářství, ochrany vod, ochrany ovzduší, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami dle zákona č. 350/2011. Sb., o chemických látkách, poradenství v oblasti ADR.
 • Zastupování v oblasti ochrany životního prostředí, ekologie a odpadového hospodářství při jednáních s orgány státní správy ČR.

Likvidace odpadů

 • Doprava odpadů
 • Likvidace mnoha druhů odpadů (ostatní i nebezpečné) – uložení odpadů do zařízení oprávněných k jejich přijmutí a likvidaci

Azbest

 • Provádění inspekčních zpráv na přítomnost materiálů obsahujících azbestová vlákna.
 • Sanace objektů a venkovních prostor od nebezpečných látek a to včetně azbestu.
 • Bezpečná a ekologická likvidace materiálu obsahující azbest.

Havarijní činnost

 • Havarijní zásahy při úniku nebezpečných látek (louhy, kyseliny, oleje atd..)

Zpracování Systému životního prostředí

Provedení „inventury“ všech vstupů a výstupů a jejich vlivu na jednotlivé oblasti životního prostředí. Služba je rozdělena do tří etap:

Zpracování dokumentace

Nebezpečné chemické látky a směsi

 • Zpracování přehledu používaných chemických látek a směsí, včetně klasifikace, dodavatelů a použití
 • Zajištění aktuálních BL používaných NCHLaS
 • Doplnění Pravidel pro práci NCHLaS – automobilové benzíny, včetně projednání s KHS

Odpadové hospodářství

 • Zpracování přehledu produkovaných odpadů, jejich zařazení a odběratelů odpadů a jejich oprávnění k převzetí konkrétního druhu odpadu
 • Pro nebezpečné odpady vystavení ILNO

Vody

 • Aktualizace „Provozního řádu ČOV“, včetně projednání s vodohospodářským orgánem
 • Aktualizace „Havarijního plánu“, včetně projednání s vodohospodářským orgánem

Obaly

 • Zpracování technické dokumentace obalů k prokázání splnění povinností stanovených v § 3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

Prevence závažné havárie hodnocení rizika ekologické újmy

 • Provedení analýzy druhů a množství vybraných chemických látek dle zákona 59/2006 o prevenci závažných havárií a zavedení evidence látek dle zákona 59/2006
 • Zpracování „Protokolu o nezařazení“, včetně jeho projednání s Krajským úřadem

Hodnocení rizika ekologické újmy

 • Zpracování základního hodnocení rizika vypracované dle nařízení vlády č. 295/2011 Sb., včetně tabulkových a mapových podkladů

Provádění pravidelných prohlídek

Prohlídky zahrnují kontrolu stavu společnosti v oblastech:

 • Nakládání s NCHLS, s odpady, s vodami, ovzduší, prevence závažných havárií, ekologická újma
 • Kontrolní prohlídka zahrnuje plnění stanovených povinností, kontrolu provádění evidenční činnosti v jednotlivých oblastech, upozornění na nedostatky formou zápisu z prohlídky, plnění opatření z předchozí prohlídky
 • Stanovení termínovaných povinností a jejich sledování a upozornění na blížící se termíny
 • Aktualizace stávající dokumentace v souladu s novelizovanými právními a jinými požadavky, včetně v případě povinnosti projednání s orgány státní správy
 • 1 x ročně zhodnocení souladu plnění právních a jiných požadavků formou zprávy
 • Zpracování hlášení do ISPOP – odpady, ovzduší
 • Spolupráce při tvorbě hlášení do EKO­KOM a ČSÚ
 • Pravidelná aktualizace „Registru právních požadavků“ v oblasti ochrany životního prostředí a upozornění na změny týkajících se činností společnosti
 • Provedení školení zaměstnanců nakládajících s NCHLS a odpady
 • Spolupráce při přípravě a účast při kontrolách orgánů státní správy

Nové projekty

Spolupráce při přípravě nových projektů:

 • Spolupráce při tvorbě technicko­ekonomické studie a projektové dokumentace v oblasti ochrany životního prostředí
 • Spolupráce při tvorbě technicko­ekonomické studie a projektové dokumentace v oblasti
 • Posouzení z hlediska platné i nově připravované a navrhované legislativy
 • Upozornění na rizika a kritické body
 • Příprava souboru povinností spojených s ochranou životního prostředí
 • V případě potřeby návrh autorizovaných osob pro tvorbu speciální dokumentace např. EIA, odborné posudky z hlediska ochrany ovzduší, tvorba rozptylové studie apod.
 • Vypracování požadované dokumentace a projednání s orgány státní správy